УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Въведение

Уебсайтът www.Case4Y.shop е магазин за електронна търговия, продаващ продукти и услуги през Интернет (наричан по-долу онлайн магазин или уебсайт), създаден и управляван от компанията под името ВАЛЕНТИА ЕООД, с ЕИК 205837733, разпространява и развива логото, името и търговската марка Case4Y.shop (наричано по-долу Case4Y.shop)

Следните правила и условия ще се прилагат за използването на онлайн магазина с марката Case4Y.shop, намиращ се на адрес www.Case4Y.shop. Всеки потребител, който влиза и извършва транзакция или използва услугите на онлайн магазина (наричан по-долу „посетител“ и/или „потребител“ или „клиент“ в зависимост от това дали е ограничен само до посещение на магазина или поръчва и продава продукти и услуги ) се счита, че се съгласява и безусловно приема условията по-долу, посочени тук, без никакви изключения. Ако някой потребител не е съгласен с тези условия, той трябва да се въздържа от посещение, използване на уебсайта, както и от всяка транзакция или използване на услугите на онлайн магазина

Общи условия

КОМПАНИЯТА си запазва правото свободно да променя или преразглежда условията за ползване и транзакции от онлайн магазина, когато сметне за необходимо, и се задължава да информира потребителите за всяка промяна, чрез страниците на този онлайн магазин. Договорите през онлайн магазина се изготвят на български език.

Информация и предоставени продукти

ДРУЖЕСТВОТО се ангажира с точността, истинността и пълнотата на информацията, посочена в онлайн магазина, по отношение на самоличността на ДРУЖЕСТВОТО, както и транзакциите, извършвани чрез онлайн магазина. Компанията, в контекста на добросъвестността, не носи отговорност и не е обвързана от електронни данни, които са направени поради грешка/погрешно насочване според общия опит и има право да ги коригира, когато узнае за тяхното съществуване.

Ограничаване на отговорността

ДРУЖЕСТВОТО в контекста на своите транзакции от онлайн магазина не носи отговорност и няма задължение да компенсира евентуални щети или загуби, произтичащи от анулиране на поръчки, от неизпълнение или от забавяне на тяхното изпълнение, по каквато и да е причина . Не гарантира наличността на продуктите, изложени в онлайн магазина, но информира заинтересования клиент въз основа на съхраняваните данни за наличността или неналичността и се задължава при промяна на тези данни своевременно да информира клиентите за неналичността, като в този случай не носи допълнителна отговорност . Онлайн магазинът предоставя съдържанието (напр. информация, имена, снимки, илюстрации), продуктите и услугите, достъпни чрез уебсайта „както е“. При никакви обстоятелства КОМПАНИЯТА не носи гражданска или наказателна отговорност за щети (положителни, специални или кумулативни, които индикативно, а не ограничително, разделително и/или кумулативно се състоят от пропуснати ползи, данни, пропуснати ползи, парично удовлетворение и др.), които могат претърпени от посетител на онлайн магазина или трета страна поради причина, свързана с работата или неработата и/или използването на уебсайта и/или невъзможността за предоставяне на услуги и/или продукти и/или информация, налична от него и /или от всякакви непозволени намеси на трети страни в продукти и/или услуги и/или информация, достъпна чрез него. Прехвърляне на риска При договори, при които доставчикът изпраща стоките до потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките се прехвърля върху потребителя, когато той или трета страна, посочена от потребителя и различна от превозвача, придобие физическо владение на стоките. Въпреки това рискът се прехвърля върху потребителя, ако той го предаде на превозвача, ако превозвачът е бил инструктиран от потребителя да транспортира стоките и тази опция не е била предложена от доставчика, без да се засягат правата на потребителя срещу превозвача.

Правата на интелектуална собственост

Цялото съдържание на онлайн магазина, включително отличителни заглавия, маркировки, изображения, графики, снимки, дизайни, текстове и др. са интелектуална собственост на КОМПАНИЯТА и са защитени съгласно съответните разпоредби на гръцкото законодателство, европейското право и международните конвенции или интелектуална собственост на трети страни, за които КОМПАНИЯТА е получила лиценз за използване за свои собствени изключителни нужди и за работата на онлайн магазина. Всяко копиране, прехвърляне или създаване на производна работа въз основа на това съдържание или подвеждане на обществеността относно истинския доставчик на онлайн магазина е забранено. Възпроизвеждането, повторното публикуване, качването, обявяването, разпространението или предаването или всяко друго използване на съдържанието по какъвто и да е начин или носител за търговски или други цели е разрешено само с предварителното писмено съгласие на КОМПАНИЯТА или всеки друг притежател на авторските права. Имената, изображенията, логата и отличителните характеристики, изброени и описващи онлайн магазина Case4Y.shop или продуктите или услугите на КОМПАНИЯТА или трети страни, са собственост на КОМПАНИЯТА или съответно на трети страни, защитени от съответните закони за търговските марки. Използването им в онлайн магазина в никакъв случай не дава лиценз или право за използването им от трети страни.

Отговорност на потребителя

Потребителят/клиентът се съгласява и се задължава да използва услугите, информацията и данните на онлайн магазина по предвидения от закона ред и при спазване на правилата за добросъвестност и търговска етика. Задължава се да не използва онлайн магазина с търговската марка Case4Y.shop за: 1. изпращане, публикуване, изпращане по електронна поща или предаване по друг начин на съдържание, което е незаконно по каквато и да е причина, причинява незаконна обида и вреди на КОМПАНИЯТА или на трета страна или нарушава поверителността или поверителността на информацията на което и да е лице 2. изпращане, публикуване, изпращане по електронна поща или предаване по друг начин на съдържание, което накърнява морала, социалните ценности на потребителите, непълнолетните и др. 3. изпращане, публикуване, електронна поща или предаване по друг начин на съдържание, което потребителите нямат право да предават съгласно закона или приложимите договори (като вътрешна информация, частна и поверителна информация, получена или разкрита като част от трудови правоотношения или обхваната в споразумения за поверителност), 4. публикувайте, публикувайте, изпращайте по имейл или по друг начин предавайте съдържание, което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или друго право на собственост на всяка трета страна от всякакъв вид, 5. изпращайте, публикувайте, изпращайте по имейл или по друг начин предават всякакви материали, които съдържат софтуерни вируси или други кодове, файлове или програми, предназначени да нарушат, повредят, унищожат или оборудват работата на компютърен софтуер или хардуер, 6. умишлено или неумишлено нарушение на приложимите закони или разпоредби, 7. тормоз на трети страни в по всякакъв начин, 8. събиране или съхраняване на лични данни за други потребители.

Ограничен лиценз

Case4Y.shop, при спазване на условията, посочени тук и всички приложими закони и разпоредби, ви предоставя неизключително, непрехвърляемо, лично, ограничено право на достъп, използване и показване на този уебсайт и неговото съдържание. Този лиценз не прехвърля право на собственост върху Уебсайта и неговото Съдържание и е предмет на следните ограничения: (1) трябва да запазите всички копия на Уебсайта и неговото Съдържание на всички авторски права и други бележки за собственост и (2) ) не можете да променяте уебсайта и неговото съдържание по какъвто и да е начин или да възпроизвежда или показва публично, или да разпространява или използва по друг начин уебсайта и неговото съдържание за обществени или търговски цели, освен ако не е разрешено друго от настоящето.

Връзки към уебсайта www.Case4Y.shop

Връзките (връзките), включени в онлайн магазина, водят към страници на магазина или в някои случаи карат потребителя да премине от него (електронен магазин) на уебсайтове на трети страни доставчици, фирми и др. Тези свързани уебсайтове не са под контрола на КОМПАНИЯТА и КОМПАНИЯТА не носи отговорност за съдържанието на който и да е такъв уебсайт или всяка връзка, съдържаща се в свързан уебсайт, или каквито и да било промени или актуализации на такива уебсайтове. КОМПАНИЯТА не носи отговорност за интернет излъчвания или каквато и да е форма на предаване, получено от който и да е свързан уебсайт. КОМПАНИЯТА предоставя тези връзки в своя онлайн магазин, само за да улесни използването на онлайн магазина, използването им не е задължително за посетителя/клиента и фактът, че са включени в онлайн магазина, не означава, че КОМПАНИЯТА одобрява или приема тяхното съдържание.

Поверителност

КОМПАНИЯТА създаде този уебсайт с единствената цел да обслужва своите клиенти. Уебсайтът Case4Y.shop е лесен и лесен за използване и е проектиран да отговори на специфичните нужди на всеки потребител. За да ви обслужим най-добре, важно е вие, нашият клиент, да разберете, че трябва да ни предоставите определена информация, свързана с обработката на вашата поръчка, която се съхранява от нас. Обработването на лични данни се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR 2016/679), всяко по-специфично национално и европейско законодателство за определени сектори, приложимото към момента гръцко законодателство за защита на лични данни, както и за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот в областта на електронните комуникации (Закон 3471/2006, както е приложимо) и решенията на Органа за защита на личните данни (ЗЗЛД). Компанията се адаптира към рамката на GDPR. Тази Декларация за поверителност и приложените Правила и условия за използване на този уебсайт описват метода за събиране на данни от уебсайта Case4Y.shop, използването на тези данни от нас и правилата и условията за използване на този уебсайт. Тази Декларация за поверителност се отнася изключително до вашите лични данни, които ни предоставяте по време на вашите поръчки на този уебсайт. Какво представляват личните данни? Личните данни са информация, която пряко или непряко ви идентифицира. Индиректно означава в комбинация с друга информация, като например вашето име, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер или уникален идентификационен номер на устройството.

В общи линии

Информацията, предоставена доброволно от потребителите на посочения уебсайт, се използва от Case4Y.shop, за да могат неговите потребители да имат директна и пълноценна комуникация с магазина, да получат отговори на конкретни въпроси, които задават и накрая да бъдат обслужени и изпълнени техните заповеди. Информацията, която Case4Y.shop събира чрез уебсайта, има за цел да измери броя на трафика, да определи изискванията на клиентите за повече продукти и да улесни транзакциите с компанията. Case4Y.shop не разпространява на други организации или партньори, които не са свързани с Case4Y.shop, имейл адресите или каквато и да е друга информация относно неговите потребители и клиенти, освен на преки партньори в процеса на обслужване на поръчки.

Събиране на информация

Case4Y.shop проектира уебсайта си така, че потребителите му да могат да го посещават, без да се налага да разкриват самоличността си, освен ако не искат. Посетителите на нашия уебсайт са помолени да ни предоставят своите лични данни само ако искат да поръчат продукт(и), да се регистрират на нашия уебсайт и/или да изпратят имейл до Case4Y.shop. Използване на информация. Case4Y.shop събира четири вида информация за потребителите: (1) информация, която потребителят ни предоставя, когато се регистрира като клиент, (2) информация, която потребителят ни предоставя, за да изпълним поръчката му от Case4Y.shop, (3) данни които потребителят ни предоставя в конкурси, които се провеждат от време на време, (4) данни, които потребителят ни предоставя за активиране на телефонни и интернет услуги, (5) данни, които потребителят ни предоставя при свързване през друга платформа ( ios, android , Facebook, Google приложения). Когато попълвате формуляр за поръчка на нашия уебсайт, ще бъдете помолени за вашето пълно име, адрес, пощенски код на вашия район, имейл адрес, телефонен номер, данни за кредитна карта, метод на плащане за поръчката. Освен това може да бъдете помолени за по-специфична информация, като подробности за доставка и доставка на поръчка, информация за плащане или подробности за оферта, която сте поискали. Case4Y.shop използва информацията, която ни предоставяте по време на електронното подаване на формуляра, за да се свържем с вас относно (i) доставката на поръчката до вашето местоположение, (ii) за потвърждаване и идентифициране на клиента във всеки необходим случай, ( iii) за нови или алтернативни продукти, предлагани от Case4Y.shop, (iv) специални оферти на Case4Y.shop, (v) активиране на телефонна или интернет услуга, (vi) получаване на подаръци след теглене на конкурс. Можете да изберете дали искате или не да получавате такива съобщения от Case4Y.shop, като изпратите заявката си по имейл на [email protected] Достъп до информация. Всяко изпълнение на поръчка изисква събиране на лична информация, за да се достави или резервира поръчка. Също така, използването на кредитна карта, за чието зареждане се изискват документи за самоличност на законния собственик за първи и единствен път, е гарантирано във всеки случай. Всеки подкрепящ документ и документ, който удостоверява и декларира самоличността на клиента, остава строго поверителен и се проверява само от отговорния отдел на Case4Y.shop. Вашето представяне на на вашите лични данни, означава, че вие ​​се съгласявате тези данни да бъдат използвани от служителите на Case4Y.shop поради посочените по-горе причини. Case4Y.shop изисква от своите служители и поддържащи уебсайтове да предоставят на своите потребители-клиенти нивото на сигурност, посочено в тази Декларация за поверителност. При никакви други обстоятелства Case4Y.shop не може да споделя вашата лична информация с други лица без вашето предварително съгласие, освен ако това не се изисква по законови начини. Моля, имайте предвид, че при определени условия, разрешени или изисквани от закон или съдебно разпореждане, събирането, използването и разкриването на вашите лични данни, събрани онлайн без вашето предварително съгласие (например в случай на съдебно разпореждане).

Използване на лични данни

Ние ще използваме вашите лични данни за целите, описани по-горе. Ние не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни, отколкото е необходимо за изпълнение на съответната цел. Ние ще използваме лични данни само както е посочено в тази политика за поверителност, освен ако изрично не сте дали съгласието си за друго използване на вашите лични данни. Ако възнамеряваме да използваме вашите лични данни, които обработваме с вашето съгласие, за цели, различни от разкритите в това съгласие, ние ще ви информираме предварително и в случаите, когато обработката се основава на вашето съгласие, ще използваме вашите лични данни за друга цел само с ваше разрешение. Използване на клиентски данни за рекламни цели За да подобряваме и подобряваме непрекъснато нашите услуги, може да ви изпращаме маркетингови имейли, свързани с нашия бизнес, които може да представляват интерес за вас. Можете да изберете видовете съобщения, които искате да получавате по всяко време, като актуализирате предпочитанията си за имейл. Можете също така да се отпишете по всяко време. Изпращането на SMS на мобилния номер, който сте ни посочили при поръчката, се извършва с цел да Ви информираме за напредъка на Вашата поръчка. От акаунта, който сте създали на нашия уебсайт, можете да изберете дали искате или не да получавате рекламни/промоционални материали чрез sms. - Съгласие: Няма да използваме вашите данни за рекламни цели, освен ако не сте дали предварителното си изрично и свободно съгласие. - За съществуващи клиенти обаче може да използваме имейл адреса, който сме получили от вас като част от нашите съществуващи взаимоотношения с клиенти, за да ви предоставим маркетингови материали, свързани с подобни продукти или услуги, които преди сте поискали, използвали или може да представляват интерес . Можете обаче да възразите срещу това използване по време на събирането и при всяко изпращане на съобщение. За да спрете да получавате имейли за маркетингови цели, моля, следвайте инструкциите в имейла, който получавате.

Законови задължения и правна защита Може да се наложи да използваме и запазим лични данни по правни причини и съображения за съответствие, като например предотвратяване, откриване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друга злоупотреба с нашите услуги и ИТ системи. Може също да използваме вашите лични данни за изисквания за вътрешен и външен одит, за целите на информационната сигурност или за защита или упражняване на нашите права, поверителност, сигурност, собственост или тези на други лица. Използване на началната страница на електронния магазин (www.Case4Y.shop) Тази политика за поверителност се отнася и за използването на нашия уебсайт www.Case4Y.shop („Уебсайт“), със следните механизми и функции за поверителност.

Бисквитки

Case4Y.shop има възможност да използва бисквитки като част от улесняването и работата на услугите чрез своя уебсайт. Бисквитките са малки файлове (текстови файлове), които се изпращат и съхраняват на компютъра на потребителя, позволявайки на уебсайтове като Case4Y.shop да функционират гладко и без технически аномалии, да събират множество потребителски опции, да разпознават чести потребители, да улесняват достъпа им до и за събиране на данни за подобряване на съдържанието на уебсайта. Бисквитките не причиняват щети на компютрите на потребителите или на файловете, съхранявани на тях. Ние използваме бисквитки, за да ви предоставим информация и да обработваме поръчки, но също така ни позволяват да ви представим рекламно и образователно съдържание, подходящо за вашите интереси и нужди. Трябва да имате предвид, че бисквитките са абсолютно необходими за правилното и гладко функциониране на уебсайта www.Case4Y.shop. Бисквитките са разделени на следните категории: - Необходими бисквитки Те позволяват изпълнението на основни функции на сайта, като добавяне на продукти в количката, запазване на продукти в списъка с желания, електронно плащане. Без тези необходими бисквитки безпроблемната работа на електронния магазин е пряко засегната, вашето лично изживяване при сърфиране е ограничено и основните функции за електронна търговия са недостатъчни. - Бисквитки за функционалност. Тези бисквитки запомнят вашите предпочитания, когато разглеждате нашия уебсайт, така че да можем да препоръчаме правилните продукти въз основа на вашите нужди, като по този начин ви помагат да намерите това, което търсите много по-лесно. - Бисквитки за ефективност. Бисквитките за ефективност събират информация за това как посетителите използват нашия уебсайт. Те ни позволяват да видим кои страници се посещават най-често, да ни информират, ако имат някакъв проблем при навигиране и т.н. Тези бисквитки не събират информация, която идентифицира посетителя, тъй като информацията е обобщена и следователно анонимна. Те се използват само за подобряване на работата на Case4Y.shop - Рекламни бисквитки. Тези бисквитки се използват за предоставяне на реклами, подходящи за вас и вашите интереси. Те се използват и за изпращане на реклами или оферти, които са по-подходящи за вашите нужди, като по този начин ги ограничават непоискани и неуместни рекламни съобщения. Те също така ни помагат да измерим ефективността на нашите рекламни кампании. - Анализ на бисквитките. Те са подмножество от бисквитки за функционалност и ни позволяват да оценим ефективността на различните функции на нашия уебсайт, като по този начин непрекъснато подобряваме изживяването, което ви предлагаме. Доставчици трети страни, включително Google, могат да показват реклами на компанията на уебсайтове, да използват бисквитки за актуализиране, оптимизиране и показване на реклами въз основа на предишното посещение на потребителя на уебсайта www.Case4Y.shop Case4Y.shop може също да използва бисквитки от предишното ви посещение на неговия уебсайт за ремаркетинг. Можете да изберете да се откажете от подобно използване на бисквитки от Google, като щракнете тук. Можете също така да настроите браузъра си (chrome, firefox edge и т.н.) да ви уведомява всеки път, преди да бъде изтеглена бисквитка, и да решите дали да я изтеглите или да я отхвърлите. В този случай имайте предвид, че може да не успеете да използвате всички негови функции. Case4Y.shop може да използва функциите на Google Analytics за дисплейно рекламиране (напр. ремаркетинг, отчети за дисплейната мрежа на Google и т.н.). С помощта на настройките за реклами посетителите могат да се откажат от Google Анализ за дисплейни реклами и също така да персонализират рекламите в дисплейната мрежа на Google. Ето наличните опции за отказ от Google Анализ за уеб. Case4Y.shop спазва правилата на Google AdWords за рекламиране въз основа на интереси и ограниченията за деликатни категории и: Case4Y.shop и доставчици трети страни, включително Google, заедно използват бисквитки (като бисквитката на Google Analytics), за да актуализират, оптимизират и показват реклами, според предишните посещения на някои потребители на неговия уебсайт, за да изготвят отчети за това как Case4Y. се показват реклами на магазини, други употреби на рекламни услуги, взаимодействия с тези рекламни дисплеи и рекламни услуги, свързани с посещения на уебсайта Case4Y.shop. Case4Y.shop може да използва данни от рекламиране на Google въз основа на интереси или данни за аудиторията на трети страни (като възраст, пол и интереси) с Google Analytics. Ние си запазваме правото да променяме тази политика за бисквитки по всяко време. Всички промени в тази Политика за бисквитки ще влязат в сила от момента, в който ревизираната Политика за бисквитки е достъпна на нашия уебсайт. Рекламодатели трети страни и други фирми, с които работим, могат да използват свои собствени бисквитки, за да събират информация за вашите дейности на нашия уебсайт. Ние не контролираме тези бисквитки.

Бизнес трансфери

Във връзка с всяка реорганизация, преструктуриране, сливане или продажба или друго прехвърляне на активи (събирателно „Трансфер на бизнес“), ние ще прехвърлим данни, включително лични данни, до степента, която е разумна и необходима за Прехвърлянето на бизнес, и при условие че получателят е съгласен да уважаваме Вашите лични данни по начин, съвместим с приложимите закони за защита на данните. Ще продължим да гарантираме поверителността на всички лични данни и ще информираме засегнатите субекти, преди личните данни да станат предмет на различна политика за поверителност.

Обработване на лични данни на деца

Компанията няма да събира или обработва лични данни от деца под 16-годишна възраст, освен ако не е дадено съгласието на родителите в съответствие с приложимото местно законодателство. Ако разберем, че личните данни на дете са били събрани по погрешка, ние ще изтрием тези данни без неоправдано забавяне.

Обработка на чувствителни данни

При определени обстоятелства може да обработваме специални категории лични данни за вас („чувствителни данни“). Чувствителни данни се дефинират като лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзи, генетични данни, биометрични данни с цел идентифициране на физическо лице, здраве или сексуален живот или сексуална ориентация. Например, може да обработваме чувствителни данни, които сте направили обществено достояние. Може също така да обработваме чувствителни данни, когато е подходящо, за да подкрепим, упражним или защитим правни искове. Може също така да обработваме вашите чувствителни данни, ако доброволно сте дали своето предварително изрично и отделно съгласие, в конкретен контекст за конкретна цел.

Коригиране, изменение или изтриване на информация

Case4Y.shop позволява на своите потребители да коригират, променят, допълват или изтриват данни и информация, изпратени до Case4Y.shop. Ако решите да изтриете информация, Case4Y.shop незабавно ще изтрие тази информация от своите записи. За защитата и сигурността на потребителя Case4Y.shop ще се опита да се увери, че лицето, което прави промените, наистина е същото лице като потребителя. За достъп, промяна или изтриване на вашите лични данни, за съобщаване на проблеми, свързани с работата на уебсайта или за задаване на всякакви въпроси, свържете се с Case4Y.shop чрез www.Case4Y.shop или по имейл на адрес [email protected]. Промяната или коригирането на вашите лични данни може да се направи и чрез страницата за регистрация на Case4Y.shop. Моля, имайте предвид, че ще направим всичко възможно, за да ги защитим вашите лични данни, но защитата на вашата парола на нашия уебсайт също зависи от вас.

Сигурни транзакции

Case4Y.shop се ангажира да гарантира сигурността и целостта на данните, които събира за потребителите на своя уебсайт. Case4Y.shop е приел процедури, които защитават личните данни, които потребителите предоставят на неговия уебсайт или му предоставят по друг начин (напр. по телефона). Тези процедури защитават потребителските данни от всякакъв неоторизиран достъп или разкриване, загуба или злоупотреба, както и промяна или унищожаване. Те също така помагат да се гарантира, че тази информация е точна и използвана правилно. Връзката ви с него е защитена, защото използва TLS технология с размер 256 бита. TLS технологията разчита на ключов код за криптиране на данни, преди да бъдат изпратени през (TLS) връзката. Контролът на сигурността между данните и Сървъра се основава на уникален ключов код, гарантиращ целостта на комуникацията. Браузърите Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari поддържат TLS протокол и е препоръчително да ги използвате за връзка с уебсайта Case4Y.shop. Ние прилагаме подходящо ниво на сигурност и следователно сме въвели разумни физически, електронни и административни процедури, за да защитим данните, които събираме, от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или обработвани в различен начин. Нашите политики за информационна сигурност са тясно съобразени с широко приетите международни стандарти и се преразглеждат редовно и се актуализират, когато е необходимо, за да отговорят на нашите бизнес нужди, промени в технологиите и регулаторни изисквания. Достъп до Вашите лични данни имат само служителите или преките партньори на Дружеството, които са длъжни да разполагат с такава информация за обслужването на поръчките. В случай на нарушение на сигурността на данните, съдържащи лични данни, Компанията ще спазва приложимото законодателство относно уведомяването за нарушението.

Вашите законни права

Като субект на данни вие имате конкретни законови права по отношение на личните данни, които събираме от вас. Компанията ще уважи вашите права и ще отговори адекватно на вашите притеснения. Следният списък съдържа информация за вашите законни права съгласно приложимите закони за защита на данните: o Право на оттегляне на съгласието: Когато обработването на лични данни се основава на вашето съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време. o Право на коригиране: Можете да поискате от нас да коригираме вашите лични данни. Ние полагаме разумни усилия да запазим вашите лични данни в наше притежание или контрол и да ги използваме постоянно, точни, пълни, актуални и подходящи, базирани на най-новата информация, с която разполагаме. Също така имате възможност да проверите и коригирате личните си данни, като влезете в личния си акаунт в Case4Y.shop o Право на ограничаване: Можете да поискате от нас да ограничим обработването на вашите лични данни, ако - Вие оспорвате точността на Вашите лични данни за периода, който ни е необходим, за да проверим точността, - Обработването е незаконосъобразно и Вие поискате ограничаване на обработването вместо изтриване на Вашите лични данни, - Вече не се нуждаем от Вашите лични данни, но трябва да поддържате, упражнявате или защитавате правни претенции, или - Възразявате срещу обработването за периода, в който проверяваме дали нашите легитимни интереси имат предимство пред вашите. o Право на достъп: Можете да поискате от нас информация относно личните данни, които съхраняваме за вас, включително информация за категориите лични данни, които държим или контролираме, за какво се използват, откъде са събрани, ако не директно от вас, и на кого са били споделени, в зависимост от случая. Можете да получите от нас безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за вас. Запазваме си правото да таксуваме разумна такса за всякакви допълнителни копия, които можете да поискате от нас. Право на преносимост: При заявка от ваша страна ние ще прехвърлим вашите данни на друг администратор, когато това е технически възможно, при условие че обработването се основава на вашето съгласие или е необходимо за изпълнение на договор. Вместо да получите копие от вашите лични данни, можете да поискате от нас да прехвърлим данните директно към друг администратор, който ни посочите. Право на изтриване: Можете да поискате от нас да изтрием вашите лични данни, когато - личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени - имате право да възразите срещу по-нататъшното обработване на вашите лични данни и упражнявате това право - обработването се основава на вашето съгласие, вие оттегляте съгласието си и няма друго правно основание за обработване - вашите лични данни са били обработвани незаконосъобразно, освен ако обработването е необходимо - за спазване на правно задължение, което изисква обработване от нас - по-специално за правни задължения за изпълнение на задължение - за подкрепа, упражняване или защита на правни искове. o Право на възражение: Вие можете да възразите - по всяко време - срещу обработването на вашите лични данни поради вашата конкретна ситуация, при условие че обработването не се основава на вашето съгласие, а на нашия легитимен интерес или на легитимните интереси на трети страни. В този случай повече няма да обработваме вашите лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни законни причини и преобладаващ интерес за обработването или за подкрепа, упражняване или защита на правни искове. Ако възразявате срещу обработването, моля, уточнете дали желаете да изтрием Вашите лични данни или да ограничим обработването от наша страна.

Право на подаване на жалба: В случай на предполагаемо нарушение на приложимото законодателство за поверителност, можете да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните в държавата, в която живеете или в която е извършено предполагаемото нарушение. Моля обърнете внимание: o Период от време: Ще се опитаме да изпълним вашата заявка в рамките на 30 дни. Крайният срок обаче може да бъде удължен по конкретни причини, свързани с вашето конкретно законово право или сложността на вашето искане. o Ограничаване на достъпа: В някои случаи може да не сме в състояние да предоставим достъп до всички или част от вашите лични данни въз основа на законови разпоредби. Ако откажем искането ви за достъп, ще ви информираме за причината за този отказ. o Липса на идентификация: В някои случаи може да не успеем да потърсим вашите лични данни поради идентификаторите, които предоставяте в приложението си. Два примера за лични данни, които не можем да търсим, когато предоставите вашето име и имейл адрес, са: - данни, събрани чрез бисквитки на браузъра, - данни, събрани от социалните мрежи, ако сте публикували своя коментар под псевдоним, който не ни е известен. В такива случаи, когато не можем да ви идентифицираме като субект на данни, ние не можем да изпълним искането ви да упражните законните си права, както е описано в тази статия, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която позволява да бъдете идентифицирани. o Упражняване на Вашите законови права: За да упражните Вашите законни права, моля, свържете се с нас писмено по имейл. Можете също така да се свържете директно с нашия служител по защита на данните на [email protected].

Съхраняване на вашите лични данни

Като цяло, ние ще изтрием личните данни, които събираме от вас, ако вече не са необходими за постигане на целите, за които са били събрани първоначално. Възможно е обаче да се наложи да съхраняваме вашите лични данни за по-дълъг период поради законови разпоредби. Освен това няма да изтрием всички ваши лични данни, ако сте ни помолили да не се свързваме с вас в бъдеще. За тази цел Компанията поддържа записи, съдържащи информация за лица, които не желаят да се свързват с тях в бъдеще (напр. чрез групови имейли). Ние категоризираме вашите искания като съгласие за съхраняване на вашите лични данни за целите на поддържането на този конкретен запис, освен ако не ни инструктирате друго.

Моля, насочвайте въпроси по темата за защита на данните и всякакви искания за упражняване на вашите законни права към администратора на данни на [email protected].

Периодични промени

Постоянно Case4Y.shop разширява, актуализира и подобрява своя уебсайт и свързаните с него продукти и услуги, той също ще поднови тази политика. Препоръчваме ви да четете тази процедура на редовни интервали, за да бъдете информирани за всякакви промени в съдържанието на тази политика за защита на личните данни. Тази политика ще бъде променяна от време на време без предварително уведомяване на потребителите. Приемане на процедурите за защита на поверителността, прилагани от Case4Y.shop Ако използвате този уебсайт, вие приемате и се съгласявате с тази Декларация за поверителност, както и с правилата и условията за използване на уебсайта, които са обявени чрез нея.

Сравнение на продукти